Denetleme Kurulu Raporu

ANTGİAD

ANTALYA GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

09.01.2016 – 12.01.2018 TARİHLERİ ARASI DENETLEME KURULU RAPORUDUR

Antalya Genç İş Adamları Derneği'nin 09.01.2016 ile 12.01.2018 tarihleri arası çalışmalarının denetimi, Perge Blv. Perge Cd. Melli İş Merkezi No: 87 Kat:1 D:7 Muratpaşa / Antalya adresindeki dernek merkezine gelinerek yapılmıştır.
Yapılan denetimde;

- Bir önceki Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve diğer işlemlerin zamanında ilgili mülki amirliğe bildirildiği,

- Yeni Yönetim Kurulu görev dağılımın ilk toplantıda yapıldığı,

- Faaliyetlerin ve yapılan harcamaların tüzüğe uygun olduğu,

- Faaliyetler ve harcamalar öncesi Yönetim Kurulu kararının alındığı,

- Derneğin, SGK primi, vergi, elektrik, su, telefon ve benzeri bir borcu olmadığı,

- Kayıtların tetkikinde, üçüncü şahıslara,banka ve finans kurumlara herhangi bir borcun bulunmadığı,

- Dernek adına çek defterinin bulunmadığı,

- Banka kayıtlarının resmi defterlere düzenli kayıt edildiği,

- Dernek kasasında bulundurulan naktin makul miktarda olduğu,

- Dernek merkezi için ödenen kira bedelin emsallerine uygun olduğu,

- Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine, görevleri icabı herhangi bir ücret ödenmediği,

- Aidat borcu olan üyelere gerekli tebligatların yapıldığı,

- Yeni üye kayıtlarının Yönetim Kurulu kararı ile kesinleştirildiği, üyelerden gerekli evrakların eksiksiz alındığı,

- Derneğin 12.01.2018 tarihi itibariyle 150 üyesinin bulunduğu,

- Denetim yapılan dönem içinde 30 üyenin ihraç ve istifa etmeleri nedeniyle kayıtlarının silindiği,

- 36 yeni üyenin derneğe kayıt yapıldığı,

- 49 yaşını doldurması nedeniyle 1 üyenin fahri üye olarak kayıt edildiği,

- Derneğin her hangi bir taşınmazı bulunmadığı, bir önceki Yönetim Kurulundan devralınan demirbaşların muhafaza edildiği,

- Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı tarafından 2016 ve 2017 yılı Dernek Beyannamesinin süresi içinde mülki idare amirliğine verildiği,

- Dernek hakkında herhangi bir adli veya idari işlemin bulunmadığı,

- Derneğin "Antalya Genç Vizyon" adında yayını bulunduğu ve izinlerinin alındığı, mevzuata uygun olduğu,

- Dernek merkezinde arşivleme ve dosyalama sisteminin düzenli olduğu,

- Dernek merkezinde bir personel çalıştırıldığı, personele ilişkin özlük dosyası çalışmalarının yapıldığı, ücret hesap pusulalarının bir örneğinin imzalatılarak personele verildiği, resmi kurumlara gerekli beyan ve bildirimlerinin yapıldığı,

- Personele yapılan ücret artışlarının Yönetim kurulu Kararı ile yapıldığı,

- 2016, 2017 ve 2018 Yılı Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defterinin

süresinde tasdik ettirildiği, Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre uygun olduğu,

- Bu defterlere kaydı yapılan belgelerin yönetmeliğe ve ilgili kanunlara uygun olduğu,

- 2017 yılı defterinin ana hesap düzeyinde yazdırıldığı ve detay kayıtların A4 kağıtlara yazdırıldığı,

- Gelir gider dökümleri, Bilanço ve diğer mali tablolar kayıtlara uygun düzenlendiği görülmüştür.

12.01.2018 tarih 29 nolu yevmiye fişi incelenmiştir. Bazı veriler şöyledir;

Dernek Kasa Hesabı : 5.215,59 TL

Bankalar Hesabı: 67.944,30 TLdir, bu tutarın 31.002,37 TL'si vadeli hesapta bekletilmektedir.

Kredi Kartı Pos Hesapları: 32.302,91 TL

Dernek Üyelerinden Alacaklar : 31.076,00 TL

Diğer Üye Aidatı Alacakları: 20.620,00 TL

Yönetim Kurulu Üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür eder, seçilecek olan yeni yönetim kurulu üyelerine başarılar dileriz. 12.01.2018

RESMİ DEFTERLERE İLİŞKİN TADİK BİLGİLERİ

YIL Yevmiye NODefter Türü Tasdik MakamıTasdik Tarihi

2016 42581 Yevmiye Ant.1.Noterliği 29.12.2015

2016 42583 Defter- Kebir Ant.1.Noterliği 29.12.2015

2016 42582 Envanter Ant.1.Noterliği 29.12.2015

2017 29093 Yevmiye Ant.2.Noterliği 30.12.2016

2017 29094 Defter- Kebir Ant.2.Noterliği 30.12.2016

2017 29095 Envanter Ant.2.Noterliği 30.12.2016

2018 17637 Yevmiye Ant.2.Noterliği 12.12.2017

2018 17639 Defter- Kebir Ant.2.Noterliği 12.12.2017

2018 17638 Envanter Ant.2.Noterliği 12.12.2017

Mustafa GÜLŞEN

Denetleme Kurulu Üyesi

Özkan EKİN

Denetleme Kurulu Üyesi

Ulaş YILDIRIM

Denetleme Kurulu Üyesi