Derneğin Adı ve Merkezi

 

Madde 1

(Değişik madde: 21 Aralık 2018 tarihli Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısının 5 nolu gündem maddesi gereği değiştirilmiştir.)

Derneğin Adı  Antalya Genç İşinsanları Derneği’dir.

Derneğin Kısa Adı ANTGİAD’ dır.

Derneğin merkezi Antalya’dır.

Derneğin Logosu küçük harflerle antgiad yazmaktadır, t harfi turuncu ve yanında yaprak bulunmaktadır, sağ alt köşesinde Antalya Genç İşinsanları Derneği yazmaktadır.  

Derneğin şubesi açılmayacaktır.

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2

Dernek; “Türkiye’deki Genç İşinsanlarını, Anayasamızın ve Kanunlarımızın uygun gördüğü ölçülerde, Atatürk İlkelerinin izinde ilerleyerek, bir çatı altında toplayıp tanışma ve kaynaşmalarını temin etmek, işbirliğini geliştirmek, yerel ve ulusal anlamda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için tüm üyeleriyle birlikte çalışmak ” amacı ile kurulmuştur.

Misyonumuz; “Türkiye’deki Genç İşinsanları arasında, mesleki ve ekonomik konularda bilgi alışverişinde bulunulmasını, Yurtiçi ve Yurtdışı’nda Ülkemiz menfaatine olacak her türlü ticari, siyasi ve mesleki platformlardaki faaliyetlerde aktif rol alınmasını, Hükümetlere, Siyasi Oluşumlara ve Yerel Yönetimlere yol gösterici, önder ve yönlendirici olunmasını, ilgili özel ve resmi kurumlarla ilişkilerin sağlıklı ve düzgün yürütülmesini sağlamak için, üyelerimizle birlikte çalışmaktır.  (Değişik madde: 21 Aralık . . 2018 tarihli Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısının 5 nolu gündem maddesi gereği değiştirilmiştir.)

Vizyonumuz; Üyelerimizle birlikte yerel ve ulusal alanlarda, ekonomik kalkınmanın gelişimine katkı sağlamak ve ülkemizi, insan hakları evrensel ilkelerinin ışığında çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkarmaktır. (Değişik madde: 18 Ocak 2020 tarihli Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısının 9 nolu gündem maddesi gereği değiştirilmiştir.)

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri 

 1. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,  
 2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, 
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek, 
 7. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, 
 8. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 11. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 13. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 14. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 15. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyalalanda faaliyet gösterir.

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3 Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve misyonunu benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, Mevzuatın 

öngördüğü koşullarını taşıyan, 49 yaşını aşmamış her gerçek kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek 

kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Şeref üyeliği için bu koşul aranmaz. (Değişik madde: 30 Mart 2021 tarihli Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısının 9 nolu gündem maddesi gereği değiştirilmiştir.)

Dernek başkanlığına, derneğin asil üyesi olan iki kişinin referansı ile yazılı olarak yapılacak aday üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır. Başvurusu kabul edilen aday üye, dernek giriş aidatını ödedikten ve bunu yönetim kuruluna ibraz ettikten sonra, üye kayıt defterine asil üye olarak kaydedilir, aksi durumda üyelik giriş aidatını ödeyene kadar üyelik başvurusu askıya alınır. Takip eden bir ay içerisine üyelik giriş aidatını ödemeyen veya ödediğini ibraz edemeyen aday üyenin başvurusu ve üyelik kabul kararı düşürülmüş olur ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Üyelik haklarının kullanılmasında eşitlik ilkesi geçerlidir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. 

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile şeref üyesi olarak kabul edilebilir. Bu Üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur. Dernek toplantılarına oy kullanmadan katılabilirler. Görüş ve fikir ifade edebilirler. Şeref üyeliğinde üst yaş sınırı aranmaz. (Değişik madde: 30 Mart 2021 tarihli Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısının 9 nolu gündem maddesi gereği değiştirilmiştir.)

49 yaşını dolduran dernek üyeleri, üyenin yaşını doldurduğu günü takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında tespit edilecek  olup, aynı toplantıda dernek üyeliğine, 49 yaşını doldurması gerekçesi ile son verilecektir. 

a- 49 yaşını dolduran ve en az 5 yıllık dernek üyesi olan üyenin, yazılı talebi halinde, derneğe onursal üye olarak kaydedilecektir. (Değişik madde: 30 Mart 2021 tarihli Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısının 9 nolu gündem maddesi gereği değiştirilmiştir.) Dernek aktivitelerine Yönetim Kurulu davetiyesi ile çağrılacak olup, protokol kuralları çerçevesinde ağırlanacaktır. (Değişik madde: 18 Ocak 2020 tarihli Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısının 9 nolu gündem maddesi gereği değiştirilmiştir.)

b- Onursal üye olarak kabul edilen üye, dernek çıkışı yapıldığı tarihten itibaren bir sene içerisinde, birinci dereceden yakın akrabasını üye olarak teklif edebilir. (Değişik madde: 30 Mart 2021 tarihli Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısının 9 nolu gündem maddesi gereği değiştirilmiştir.)

c-Üye kabul komisyonunca incelemesi yapılan ve üyelik teklifi kabul edilen üyeden üye giriş aidatı alınmayacaktır.

 

Üyelikten Çıkma

Madde 4 Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. 

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. 

Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5 Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yönetim Kurulunun iki kez yazılı, ve şifai bildirimine rağmen üyelik aidatını dört ay üst üste ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulunun almış olduğu gerekçeli karar ile üyelikten çıkartılır ve üye   kayıt defterinden silinir. Dernek mal varlığında hak iddia edemez. Üyelikten çıkarılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Dernek Organları

Madde 6 Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel kurul, 
 2. Yönetim kurulu,
 3. Denetim kurulu,
 4. Haysiyet divanı,

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Yeri, Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7 Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. 

Genel Kurul her yıl Ocak ayında olağan olarak toplanır. 2021 Yılı Mart ayında yapılan Genel Kurul itibariyle zorunlu organlar 3 yılda bir Ocak ayında seçilir. Genel Kurul, Yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. (Değişik madde: 30 Mart 2021 tarihli Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısının 9 nolu gündem maddesi gereği değiştirilmiştir.)

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. 

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.

İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  

Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 

 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8 Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açıkolarak oylanır.

Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9 Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.    

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 8. Derneğin federasyon, konfederasyonlara katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ile üst kurullarda derneği temsil edecek ilgili delegelerin seçilmesi, ( Değişik madde: 30 Mart 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 9 nolu gündem maddesi gereği değiştirilmiştir.)
 9. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 10. Derneğin vakıf kurması,
 11. Derneğin fesih edilmesi,
 12. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,
 13. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 14. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmesi için amaç ile ilgili faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde bulunmak.

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, varsa yapılan itirazları inceler, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10 Yönetim kurulu, yedi asıl ve dokuz yedek üye olarak genel kurulca seçilir. (Değişik madde: 30 Mart 2021 tarihli Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısının 9 nolu gündem maddesi gereği değiştirilmiştir.)

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcıları, genel sekreter, sayman ve üyeleri belirler.  Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
 6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
 8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
 10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 12. Genel Kurulu normal ve diğer hallerde olağanüstü olarak toplantıya çağırmak,
 13. Mülga 30 Mart 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile
 14. Üye giriş ve aylık aidatları belirlemek eksiltmek ya da arttırmak.
 15. Dernek üyelerinden askerlik, iş ve gücünden alıkoyacak kronik hastalık, 1 yıldan uzun süreli şehir dışı ikametgah değişikliği konularında Yönetim Kurulu 12 ay süre ile üyelik aidatının ödenmesini askıya alabilir.
 16. Derneğin etkinlik ve verimliliğini arttırmak, maddi ve manevi çıkarı için yapacağı veya ortak olacağı projelerde aktif rol oynamak amacıyla, yönetim kurulu; tecrübe sahibi, çevresinde hürmet ve itimat kazanmış kişiler ile dernek üyeleri arasından bir danışma kurulu oluşturabilir. Dernek üyesi olmayan kurul üyeleri giriş ücreti ve aidat ödemezler, genel kurulda seçme ve seçilme hakları yoktur, dernek genel kurulu ve toplantılarına oy kullanmadan katılabilirler, görüş ve fikir ifade edebilirler. Danışma Kurul üyelikleri yine yönetim kurulunun alacağı karar ile sonlandırılabilir.
 17. Derneğin amacı doğrultusunda, derneğin tanıtılması ve amaçlarını gerçekleştirmek adına diğer sivil toplum kuruluşlarıyla yapmış olduğu çalışmalar için kanunlarla yasaklanmamış olmak kaydıyla sponsor olunabilir ve sponsorluk alınabilir. (Değişik madde: 18 Ocak 2020 tarihli Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısının 9 nolu gündem maddesi gereği değiştirilmiştir.)

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11 Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. 

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. 

 

Haysiyet Divanının Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 12 Haysiyet Divanı,  üç asil üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Haysiyet Divanı dernek tüzüğüne, amaçlarına Genel Kurul ve Denetleme Kurulu kararlarına aykırı fiil ve davranışlarda bulunan üyelerin durumlarını inceleyerek aşağıdaki cezalardan birinin verilmesini Yönetim Kurulu’na teklif eder.

 

Haysiyet Divanının Görev ve Yetkileri

Uyarı cezası vermek,

Bir yılı aşmamak üzere üyelikten geçici çıkarma,

Üyelikten sürekli çıkarma.

 

Haysiyet Divanına Sevk Nedenleri

Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerde bulunmak, 

Genel Kurul kararına uymamak, 

Yönetim Kurulu kararına uymamak,

Dernek içinde veya dışında dernek amaçları aleyhinde yıkıcı söz ve davranışlarda bulunmak, 

Derneği siyasi amaçlara alet etmek.

Haysiyet divanı gerekli gördüğü taktirde, genel kuruldan sonraki ilk toplantıda tüm görev ve yetkilerini Yönetim Kuruluna 

devredebilir.

 

Derneğin Gelir Kaynakları 

Madde 13 Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye Giriş Aidatı 1500.00 (binbeşyüz)TL ve Aylık Aidatlar 150.00 (yüzelli)TL dir.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 7. Diğer gelirler.        

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler 

Madde 14 Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. 

Ancak, yıllık brüt gelirin Maliye Bakanlığının belirlediği hadleri aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. 

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 
 4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 
 5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 
 1. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
   1. a bendinin 1, 2, 3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.
   2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.                        

 

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. 

Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 15 Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. 

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 

 

Beyanname Verilmesi

Madde 16 Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir. 

 

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 17 Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

 1. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
 2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

 

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. 

 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Derneğin İç Denetimi

Madde 18 Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 19 Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 20 Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. 

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 

 

Derneğin  Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli 

Madde 21 Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. 

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Antalya Genç İşinsanları Derneği ” ibaresi kullanılır. (Değişik madde: 21 Aralık 2018 tarihli Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısının 5 nolu gündem maddesi gereği değiştirilmiştir.)

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, Türkiye Kızılay Derneği’ne devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.

Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 

 

Dernek Kurucuları

Madde 22 Derneğin Kurucuları aşağıda belirtilen on bir kişiden oluşmaktadır.

Birol SELÇUK1952 Antalya doğumluSerbest TicaretBaba Adı : İsmail İkametgahı : Antalya

Nuri Sait KOCA 1954 Serik doğumlu  İnşaat Müteahit’i Baba Adı : Arif İkametgahı : Antalya

Hüseyin BODUR   1958 Taşağıl doğumlu  İnşaat Müteahit’i Baba Adı : Baki İkametgahı : Antalya

Hatem ÖZKAN       1959 Antalya doğumlu        Konfeksiyoncu Baba Adı : Hasan Basri İkametgahı : Antalya

Şükrü BABAOĞLU   1958 Denizli doğumlu     Tüccar Nakliyeci Baba Adı : İhsan İkametgahı : Antalya

Süleyman Öcal ÇİL   1961 Antalya doğumlu  Kuru Kahveci Baba Adı : Hasan İkametgahı : Antalya 

Yusuf KURUL       1950 Antalya Doğumlu   Konfeksiyoncu Baba Adı : İbrahim İkametgahı : Antalya 

Sedat YİTMEN     1958 Antalya doğumlu   Beyaz Eşya          Baba Adı : Kemal İkametgahı : Antalya 

Şeref İsmail SELÇUK     1961  Isparta doğumlu   Mobilyacı Baba Adı : Mehmet Tevfik İkametgahı : Antalya 

İbrahim DUMAN       1954 Dinar doğumlu   Oto alım satım Baba Adı : Nedim İkametgahı : Antalya 

Kadir SENEKÇİ       1954 Antalya doğumlu   Tuhafiyeci Baba Adı : Durmuş İkametgahı : Antalya

 

Yasaklı Konular

Madde 23 Dernek aşağıda gösterilen konularda faaliyetlerde bulunamaz.

Dernek herhangi bir siyasi ideolojinin menfaatleri doğrultusunda çalışma ve faaliyetlerde bulunamaz.

Tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunamazlar. 

Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan amaçları veya konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla faaliyette bulunamaz. 

Askerliğe, millî savunma ve genel kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunamaz, bu amaçları gerçekleştirmek üzere kamp veya eğitim yerleri açamazlar. Üyeleri için özel kıyafet veya üniforma kullanamazlar. 

 

Hüküm Eksikliği

Madde 24 Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış Olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 24 (Yirmi dört) maddeden ibarettir.